Idéprogram

Ett idéprogram är ett förbunds värderingar kring olika frågor som de anser vara viktiga.

- Alla diskrimineringsgrunder är inkluderade.

Vi ser att alla diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) både var för sig och i samverkan kan bidra till utsatthet. Vi strävar efter att skapa ett mer

inkluderande samhälle för alla människor. Vårt fokus ligger dock på kön, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.


- Samverkan och medvetenhet mellan normer.

Vi vill motverka förtrycket som heteronormen, tvåkönsnormen samt cisnormen bidrar till. Utöver det finns fler starka normer som samverkar, därför vill vi arbeta utifrån ett normkritiskt, antirasistiskt och antifascistiskt perspektiv som genomsyrar hela vår verksamhet. Transammans vill motverka dessa strukturer både inom organisationen och i övriga samhället. Vi vill verka för ett demokratiskt och öppet samhälle som respekterar alla människors lika värde.


- Transpersoners livsvillkor och hälsans bestämningsfaktorer.

Den forskning som finns inom området visar att transpersoners livsvillkor ofta begränsas och att hälsan ofta är undermålig. Vi vill arbeta för insatser som transpersoner själva har behov av. Vi vill utmana normer kring hälsa och kropp. Detta för att bredda samhällets syn på kroppen och det kön som tillskrivs personen på grund av kroppens utseende och funktion. Vi anser att varje individ har rätten att få definiera och uttrycka sig själva utan att ta hänsyn till normer kring kön.


- Närståendes situation.

De sammanhang som en transperson befinner sig i och närståendes stöd är avgörande för dennes välmående och en god livssituation. Närstående kan i sin tur också utsättas av skadliga normer och lagar, enbart i egenskap av att vara närstående. Därför arbetar Transammans med att erbjuda närstående olika typer av stöd, rådgivning och utbildning för att på bästa sätt kunna stärka både sig själva och transpersoner.

I begreppet närstående inkluderar vi människor som finns i vardagen även utanför transpersoners närmaste familj och vänner. Som exempelvis olika institutioner i samhället som transpersoner ofta kommer i kontakt med, såsom vården, skolan och arbetslivet.


Reviderad version antagen vid Transammans årsmöte 16 februari 2019.