Nominera till valberedningen

Transammans söker nu en valberedning för att ta fram ett förslag på ledamöter till Transammans årsmöte för verksamhetsåret 2020/2021.


Vad definierar en bra valberedare?

Valberedningen tar fram ett förslag på styrelse baserat på medlemmarnas nomineringar, de arbetar även aktivt under hela året för att i sina nätverk hitta intressanta personer som kan passa för uppdraget. Valberedningen träffar också den nuvarande styrelsen för att få en bild av deras arbete och ambitioner.


Varje medlem har rätt att nominera personer till valberedning. Nomineringen är öppen mellan 6 maj och 24 maj. Nomineringarna ska vara tillhanda senast 24 maj. Mejla din nominering till tom@transammans.se


Kallelse extra årsmöte

Transammans styrelse kallar föreningens medlemmar till extrainsatt årsmöte.


Plats:

Via zoom. Anmäl dig till medlem@transammans.se senast 31 maj. Därefter skickas länk ut till den mejladress du angav.


Tid:

1 juni kl. 18:00


Med vänlig hälsning,

Styrelsen


Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fastställande av dagordning

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5. Val av årsmötespresidium

• Mötesordförande

• Mötessekreterare

• Val av protokolljusterare

• Val av rösträknare

6. Val av ledamöter till valberedningen

7. Mötets avslutande


Styrelsens förslag:

Valberedningen bestående av tre personer påbörjade sitt arbete inför kommande årsmöte september 2021. En tid därefter avsade sig två personer sitt uppdrag. Föreningen stod då inför att inte längre uppfylla stadgarna med minst tre personer i valberedningen.


Styrelsen kallar därför till extra årsmöte för att välja en ny valberedning.


Informationstext om nominering till valberedning anslås på Transammans hemsida och Facebook. Kandidater presenteras på årsmötet.


På årsmötet gäller:

Varje röstberättigad och närvarande medlem har vid årsmötet rösträtt.